ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12

ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ

•    ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ


         ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງ ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
-       ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມວຽກງານ ຂອງພະແນກ ປະຈຳເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈຳປີ ເພື່ອນສະເໜີໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກພິຈາລະນາ.
-       ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ສຳເນົາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງການ ຂອງພະແນກ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ແລະ ເຊື່ອມຄຸນ.
-       ປະຊາສຳພັນ, ພິທີການ, ຂ່າວສານ, ໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລັດໃຫ້ທັນສະພາບການ.
-       ເຮັດແຈ້ງການ. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງເປັນປົກກະຕິທັນກັບເວລາ.
-       ຂື່ນແຜນການງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ-ການເງີນ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງລັດ ທີ່ຂື້ນກັນການຄຸ້ມຄອງ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ.
-      ຈັດຕັ້ງປ້ອງກັນສຳນັກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສຳນັກງານຂອງພະແນກ.
-       ເກັບກຳ, ສຳເນົາ, ຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດ ແລະ ເອກະສານການເຄື່ອນໃຫວຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກ.
-       ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນການຄວາມຕ້ອງການລັດຖະກອນ ເພື່ອບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນໃສ່ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານໃນຂະແໜງການ ຂັ້ນພະແນກ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ, ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງີນເດືອນ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການສັບປ່ຽນໜ້າທີ່
ຂອງລັດຖະການທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກ.
-       ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນການຝືກອົບຮົມ, ບຳລຸງຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ການກໍ່ສ້າງວິຊາການໃນໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ຍາວນານ.
-      ຄົ້ນຄວ້າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ລັດຖະກອນທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງພະແນກເປັນຕົ້ນ ນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍອອກອຸດໜູນ ແລະ ອອກເບ້ຍບຳນານຂອງລັດຖະກອນ. -      ສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານບໍລິຫານ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງເປັນແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈຳປີ.