ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

   ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ

      ບ້ານເລົ່າໂພໄຊ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ປະເທດລາວ.

      ໂທລະສັບ: +856-51-212450

      ແຟັກ: +856-51-212449

      ອີເມລ:

      www.dpikhammouane.gov.la
   ໂຄງການພັດທະນາທ້ອງຖີ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ(ລາວ/024)

   KHALODEV

      ບ້ານເລົ່າໂພໄຊ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ປະເທດລາວ.

      ໂທລະສັບ: +856-51-214203

      ແຟັກ: +856-51-214202

      ອີເມລ:

      www.