ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12

ດ້ານສາທາລະນະສຸກ

    ປັດຈຸບັນນີ້ແຂວງມີໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງມີ 150 ຕຽງນອນ ແລະ ກອງທຶນຢາຂັ້ນແຂວງ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍເມືອງ ມີ 9 ແຫ່ງ, ກອງທຶນຢາຂັ້ນ ເມືອງ 9 ແຫ່ງ, ແຫ່ງລະ 15 ຕຽງນອນ, ສຸກສາລາ 81 ແຫ່ງ, ກອງທຶນໝູນວຽນຢາ 9 ເມືອງ, ຕູ້ຢາປະຈຳບ້ານ 269 ແຫ່ງ, ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ 47 ແຫ່ງ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ 148 ຮ້ານ, ສ້າງອາສາສະໝັກຂັ້ນບ້ານໄດ້ 636 ຄົນ, ໝໍຕຳແຍ 423 ຄົນ, ໝໍພື້ນເມືອງ 39 ຄົນ ແລະ ສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງໄດ້ 420 ບ້ານ, ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2015 ປະຕິບັດໄດ້ 72.41%.

-    ວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນວຽກງານບູລິມະສິດເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດ ຂອງລັດຖະບານສາມາດກວດ ແມ່ມານໃໝ່ໄດ້ 22,864 ຄົນ, ແມ່ມານກວດຫຼັງເກີດລູກ 14,082 ຄົນ, ເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ 9,835 ຄົນ, ເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ 3,179 ຄົນ.
-    ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່(ຕໍ່ການມີຊີວິດ 100,000 ຄົນ) ເທົ່າກັບ 79 ຄົນ/100,000 ຄົນ, (ຄາດໝາຍMDGs260 /100.000).
ກວດເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໄດ້ 26,814 ຄົນ, ເດັກຂາດສານອາຫານ 2,512 ຄົນ.
-    ອັດຕາສ່ວນເດັກມີນ້ຳໜັກຕໍ່າກ່ວາ ມາດຕະຖານປະຕິບັດໄດ້ 20.91% (ຄາດໝາຍ MDGs 22%).
-    ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ເຕັ້ຍປະຕິບັດໄດ້ 36.65% ( ຄາດໝາຍ MDGs 34% ).
-    ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ (ຕໍ່ການມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ) ເທົ່າກັບ 27 ຄົນ/1,000 ຄົນ, (ຄາດ ໝາຍMDGs70/1,000 ຄົນ).
-    ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ (ຕໍ່ການມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ) ເທົ່າກັບ 22 ຄົນ/1,000 ຄົນ,(ຄາດໝາຍMDGs 45 ຄົນ/1,000).
-    ໄຂ້ຍຸງລາຍບໍ່ມີອາການເຕືອນ 3,329 ຄົນ, ແລະ ມີອາການເຕືອນ 166 ຄົນ, ຮ້າຍແຮງ 4 ຄົນ.

+    ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຍຸງລາຍ (ຕໍ່ປະຊາກອນ 100,000 ຄົນ) ເທົ່າກັບ 0.2/100,000 ຄົນ (ຄາດໝາຍຮອດປີ 2015 ແມ່ນ 0.2/100,000 ຄົນ).
+    ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍນອນໃນມຸ້ງ 99% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2015 (90%) ແມ່ນລື່ນ 9%.
-    ຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກໄດ້ໃນ 73 ສຸກສາລາ, ອັດຕາການເປັນວັນະໂລກ 70/100,000 ຄົນ, ຄາດໝາຍ 2015 ແມ່ນ 240/100,000 ຄົນ, ບັນລຸລື່ນ 170/100,000 ຄົນ,ຄົນເຈັບວັນນະໂລກທັງໝົດ 952 ຄົນ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າ: ອັດຕາການປິ່ນປົວ DOT (ຫາຍດີ+ຄົບຕາມກຳນົດ) ແມ່ນ 91% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍຮອດປີ 2015 (85%)ປະຕິບັດໄດ້ ລື່ນຄາດໝາຍ 6%.

-     ມີນໍ້າສະອາດໃຊ້ 482 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 83.10% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ, ນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ 19 ແຫ່ງ, ນໍ້າລິນ 81 ແຫ່ງ, ນໍ້າບາດານ 5,159 ບໍ່, ນໍ້າສ້າງແຄ່ງຊີມັງ 11,397 ບໍ່, ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ 318,094 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 85.61 %ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ (80%).ຄອບຄົວທີ່ໃຊ້ວິດຖ່າຍ 43,436 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 56.33 % ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ (60%).

-    ໂຮງຮຽນມີນ້ຳໃຊ້ 417 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 68.69%, ໂຮງຮຽນມີວິດຖ່າຍ 405 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 66.72% ແລະ ສຸກສາລາມີນ້ຳໃຊ້+ມີວິດຖ່າຍ 74 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 91.35%.