ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12

ຂະແໜງແຜນການ

   ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງ ແຜນການ


-     ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນເສດຖະກີດ-ສັງຄົມ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ທີ່ມີພາຍໃນແຂວງ ແລະ ນະຄອນ,
ບົນພື້ນຖານຮ່າງແຜນການ ຂອງພະແນກອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເມືອງທີ່ສະເໝີມາ, ສັງລວມ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ,ນະຄອນ.
-     ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈດ້ານວຽກງານແຜນການ ແລະ ລົງທືນ, ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ລວມຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນແຂວງຕໍ່ຫົວຄົນ
ສັງລວມໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທົ່ວແຂວງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
-     ສະຫຼຸບລາຍງານຈັດຕັ້ງບັດແຜນພັດຖະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທືນຂອງລັດ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ນະຄອນ
ປະຈຳເດືອນ, ງວດ ແລະ ປະຈຳປີ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ຫົວໜ້າພິຈາລະນາ.
-     ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈີງ
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດການລົງທືນຂອງລັດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງການປະມູນ,
      ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທືນ ຂອງລັດທຸກໆຄັ້ງ ( ລວມທັງກວດ 100 % )
-     ຄົ້ນຄວ້າກວດກາເອກະສານສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາຈ່າຍເງີນໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ ພ້ອມທັງເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມການຊຳລະ.
-     ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງເລິກວິໃຈ ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ໂຄງປະກອບ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງລົງທືນໂຄງການ.
-     ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ວິໄຈ, ສ້າງ, ຕິດຕາມ, ການຊຸກຍູ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ລວມທັງແຜນການລົງທືນ ຂອງລັດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
-     ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນໃນໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ ທີ່ພົວພັນເຖິງດ້ານທຶນຮອນຕາມການຊີ້ນຳ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.