ຄັງເອກະສານ

  • ດໍາລັດ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ
  • ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ແຂວງ
  • ແບບຟອມເອເລັກໂຕຣນິກ

  ບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການ:

  ບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການ ສໍາລັບ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ/ຫຼື ສໍາຫຼວດອອກແບບ

  ບົດລາຍງານສຳເລັດໂຄງການ:

  ບົດລາຍງານການສໍາເລັດໂຄງການ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

  ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ:

  ສຳລັບໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນ ແລະ ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ, ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ

  ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ:

  ໂຄງການສະໜອງອຸປະກອນ

  ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ:

  ໂຄງການ ສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບກໍ່ສ້າງ

  ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ:

  ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

  ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ:

  ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສຳຫຼວດອອກແບ

  ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ:

  ໂຄງການ ສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ

  ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ:

  ໂຄງການ ສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ

  ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ:

  ໂຄງການ ທີ່ຖືກໂຈະ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນໃໝ່

  ບົດສະເໜີໂຄງການ:

  ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

  ບົດສະເໜີໂຄງການ:

  ໂຄງການ ສຶກສາຄວາມເປັນໄກໄດ້ຫຼືສຳຫຼວດອອກແບ/a>

  ບົດສະເໜີໂຄງການ:

  ໂຄງການ ສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ