ຂໍ້ມູນ

   

  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ IX ຂອງອົງ ຄະນະພັກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ກໍ່​ຄືຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ຂອງແຂວງເວົ້າ​ລວມ, ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ​ບັນ​ດາ​ຄາດ​ໝາຍ​ສູ້​ຊົນ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ໃນ​ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັ້ງທີ VIII (2016-2020). ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດສະຫຼຸບສັງລວມ ຕີລາຄາຄືນ ໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານມາ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງຍຸກສະໄໝ ແລະ ພ້ອມທັງວາງທິດທາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຕໍ່ໜ້າດັ່ງນີ້

  • ກ່ຽວກັບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ +

   ກ່ຽວກັບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ     ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ມີທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ແລະ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍ ໃນການພັດທະນາເສດຖະະກິດ-ສັງຄົມດີພໍສົມຄວນ Read More
  • ດ້ານການເງີນແຂວງຄໍາມ່ວນ +

   ດ້ານການເງີນແຂວງຄໍາມ່ວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນຂອງແຂວງ ຄຳມ່ວນໃນໄລຍະ 5 ປີ ( 2016-2020 ) Read More
  • ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາໄລຍະ 2016-2020 +

   ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາໄລຍະ 2016-2020 ຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ 5 ປີ ໄດ້ທັງໝົດ 12.129,76  ຕື້ກີບ ກວມ 32,28% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດ 780,70  ຕື້ກີບ ກວມ 2,08% ຂອງ GDP, ເທົ່າກັບ 6,44% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ, ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (FDI) 8.539,11 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 22,73% ຂອງ Read More
  • ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ +

   ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ກ. ດ້ານການປູກຝັງ.ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົ້າ, ໃນປີ 2014 ຜະລິດເຂົ້າ ໄດ້ 328,620 ໂຕນ ໃນນັ້ນ: ເນື້ອທີ່ນາປີ 80,180 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 270,100 ໂຕນ ກວມເອົາປະມານ 82.19%,ສະມັດຕະພາບ 3.75 ຕ/ຮຕ, ເນື້ອທີ່ນາແຊງ 12,250 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 57,760 ໂຕນ ກວມ 17.58%, ສະມັດຕະພາບ 5.58 Read More
  • 1
  • 2
  • 3