ດ້ານການເງີນແຂວງຄໍາມ່ວນ

  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນຂອງແຂວງ ຄຳມ່ວນໃນໄລຍະ 5 ປີ ( 2016-2020 )

   

  • ດ້ານລາຍຮັບ: ສາ​ມາດເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ງົບປະມານແຕ່ປີ 2016-2020 ໄດ້​ທັງ​ໝົດ 156,81 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 8,40% GDP.
   - ໃນນີ້: ລາຍຮັບສູນ​ກາງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້ 1.749,72 ຕື້​ກີບ.
   - ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 1.407,09 ຕື້ກີບ.
  • ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 697,99 ຕື້ກີບ ກວມ 7,18% GDP.
  • ການ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ: ງົບປະມານທີ່ສູນກາງໄດ້ດຸນໃຫ້ 290,90 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍຂາດດຸນຢູ່​ໃນ​ລະດັບ 3,44% ຂອງ GDP.
  • ກ່ຽວກັບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ +

   ກ່ຽວກັບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ     ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ມີທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ແລະ ມີແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍ ໃນການພັດທະນາເສດຖະະກິດ-ສັງຄົມດີພໍສົມຄວນ Read More
  • ດ້ານການເງີນແຂວງຄໍາມ່ວນ +

   ດ້ານການເງີນແຂວງຄໍາມ່ວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານການເງິນຂອງແຂວງ ຄຳມ່ວນໃນໄລຍະ 5 ປີ ( 2016-2020 ) Read More
  • ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາໄລຍະ 2016-2020 +

   ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາໄລຍະ 2016-2020 ຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ 5 ປີ ໄດ້ທັງໝົດ 12.129,76  ຕື້ກີບ ກວມ 32,28% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດ 780,70  ຕື້ກີບ ກວມ 2,08% ຂອງ GDP, ເທົ່າກັບ 6,44% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ, ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (FDI) 8.539,11 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 22,73% ຂອງ Read More
  • ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ +

   ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ກ. ດ້ານການປູກຝັງ.ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົ້າ, ໃນປີ 2014 ຜະລິດເຂົ້າ ໄດ້ 328,620 ໂຕນ ໃນນັ້ນ: ເນື້ອທີ່ນາປີ 80,180 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 270,100 ໂຕນ ກວມເອົາປະມານ 82.19%,ສະມັດຕະພາບ 3.75 ຕ/ຮຕ, ເນື້ອທີ່ນາແຊງ 12,250 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 57,760 ໂຕນ ກວມ 17.58%, ສະມັດຕະພາບ 5.58 Read More
  • 1
  • 2
  • 3