ກ່ຽວກັບພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

   

   

  ພະແນກແຜນການແລະການລົງທຶນແຂວງ,ຂຽນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ“ພຜທ” ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Department of Planning and Investment of Province ໂດຍມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ DPIP ” ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງແຂວງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດໃນການຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ,ວິໄຈ,ສ້າງແຜນແລະຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ,ການລົງທຶນຂອງລັດ,ການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຮ່ວມມືກັບສາກົນ, ປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ວຽກງານເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ວຽກງານສະຖິຕິໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ,ກົດໝາຍແລະ ລະບຽບການຂອງລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

   ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນປະກອບມີ 6 ຂະແໜງ ແລະ 1 ສູນສະຖິຕິ:

  1. ຂະແໜງ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ

  2. ຂະແໜງ ແຜນການ

  3. ຂະແໜງ ປະເມີນຜົນ

  4. ຂະແໜງ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

  5. ຂະແໜງ ຮ່ວມມືສາກົນ

  6. ຂະແໜງ ກວດກາ

  7. ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ຄຳມ່ວນ

  ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນປະກອບມີ 1 ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 3 ທ່ານ ແລະ 1 ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງໂດຍແບ່ງຕາມຂັ້ນຊີ້ນຳລົງເລີກ

  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ