ສິດໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງ

    ຂະແໜງ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະນໍາພະແນກ ໃນການເປັນໃຈກາງປະສານງານພາຍໃນພາຍນອກໃນ ວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ, ກັ່ນກອງ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານ, ເລຂານຸການ, ພິທີການ, ບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ-ການເງີນ ແລະ ຊັບສີນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານລັດຖະກອນ ,ວຽກງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານພັກ; ວຽກນະໂຍບາຍ, ວຽກງານແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍ ແລະ ວຽກປ້ອງກັນພັກ ແລະພະນັກງານ ຂອງພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ; ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ສະໜັບສະໜູນຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງບັນດາ ຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ສູນ ທີຂຶ້ນກັບ ພະແນກ