ສິດໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງ

    ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ວິເຄາະ, ວິໃຈແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການສົມທົບທຶນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ພ້ອມທັງຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການນອກແຜນ.