ສິດໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງ

   

   

   

  ຂະແໜງ ຮ່ວມມືສາກົນ ເປັນຂະແໜງ ໜຶ່ງທີ່ເປັນໂຄງປະກອບຂອງ ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະນໍາສະເໜີແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ລະດົມ ແລະຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ; ເປັນໃຈກາງປະສານງານໃນການສັງລວມ, ສ້າງ ແລະນໍາສະເໜີແຜນງານ, ໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດລະດົມ ແລະ ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນ; ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຊຸກຍູ້ ແລະຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນໍາໃຊ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ.

  ຂະແໜງ ຮ່ວມມືສາກົນປະກອບມີ 2 ກຸ້ມວຽກຄື:

  1. ກຸ້ມວຽກ ຍາດແຍງ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ຊກພ

  2. ກຸ້ມວຽກຕິດຕາມ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ຊກພ