ສິດໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງ

    ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະ ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ຄະນະ ຄລທ ຂັ້ນແຂວງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ປະສານສົມທົບ, ສັງລວມ, ລາຍງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດືງດູດ, ສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງ ທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົ້ນພາຍໃນແຂວງ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຂວງ;