ສິດພາລະບົດບາດຂອງສູນ

    ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບທະບວງ ຂື້ນກັບ ພະແນກ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນສູນກາງປະສານງານ ດ້ານວຽກງານສະຖິຕິ, ເປັນສູນກາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກຳ, ການຜະລິດ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຕາມຫລັກການວິທະຍາສາດສະຖິຕິຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາມຫຼັກພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 5 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ)ປີ 2017.