ແຜນທີຂອງ 10 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງ ຄຳມ່ວນ

  • ແຜນທີ່ຂອບເຂດການປົກຄອງ
  • ແຜນທີ່ປະຊາກອນ

  ເມືຶອງ ທ່າແຂກ:

  ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ

  ເມືອງ ໜອງບົກ:

  ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນ

  ເມືອງ ຫີນບູນ:

  ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ

  ເມືອງ ມະຫາໄຊ:

  ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງ,ແຂວງ, ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ

  ເມືອງ ຍົມມະລາດ:

  ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ

  ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ:

  ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ

  ເມືອງ ນາກາຍ:

  ຄ່ມື້ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຂອງເມືອງ

  ເມືອງ ບົວລະພາ:

  ວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ

  ເມືອງ ໄຊບົວທອງ:

  ຄ່ມື້ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຂອງເມືອງ

  ເມືອງ ຄູນຄຳ:

  ຄ່ມື້ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຂອງເມືອງ