ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12

ດ້ານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ກ.    ວຽກງານຖະແຫລ່ງຂ່າວ.
+    ວຽກງານວິທະຍຸ: ມີສະຖານນີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ 4 ແຫ່ງ (ສ້າງຕັ້ງໃໝ່ 3 ແຫ່ງ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,000 MHz, ກໍາລັງສົ່ງ 500w ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ, ເມືອງນາກາຍ ແລະ ເມືອງໜອງບົກ) ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເອົາຂ່າວໄດ້ 3,000 ຄັ້ງ, ຂຽນຂ່າວໄດ້ 3,167 ຂ່າວ, ຂຽນບົດໄດ້ 103 ບົດ, ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ສູນກາງ 563 ຂ່າວ, ອອກອາກາດໄດ້ 25,668 ຊມ, ທຽບໃສ່ແຜນກຳນົດໄວ້ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 100%.

+    ວຽກງານໂທລະພາບ: ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເອົາຂ່າວໄດ້ 3,550 ຄັ້ງ, ທຽບໃສ່ແຜນວາງໄວ້ 5 ປີ 2011-2015 ປະຕິບັດໄດ້ 74%, ຂຽນຂ່າວໄດ້ 3,550 ຂ່າວ, ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ສູນກາງ 1,080 ຂ່າວ, ທຽບໃສ່ແຜນວາງໄວ້ 5 ປີ 2011-2015 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 65%.

+    ວຽກງານໜັງສືພິມ: ລົງເຄື່ອນໄຫວເອົາຂ່າວໄດ້ 1,063 ຂ່າວ, ທຽບໃສ່ແຜນວາງໄວ້ 5 ປີ 2011-2015ປະຕິບັດໄດ້ 103.15%, ຂຽນຂ່າວໄດ້ 1,399 ຂ່າວ, ທຽບໃສ່ແຜນວາງໄວ້ 5 ປີ 2011-2015 ປະຕິບັດໄດ້ 93 %, ສົ່ງບົດໃຫ້ສູນກາງ 112 ບົດທຽບໃສ່ແຜນວາງໄວ້ 5 ປີ 2011-2015 ປະຕິບັດໄດ້ 93 % ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງເວັບໄຊໜັງສືພິມແຂວງຄຳມ່ວນຄື:

ຂ.    ວຽກງານວັດທະນະທຳ.
    ສົກປີ 2011-2015 ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທຳໄດ້ 39,585 ຄອບຄົວ, ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ 5 ປີ 2011-2015 ປະຕິ ບັດໄດ້ 80.78%, ປະຈຸບັນຄອບຄົວວັດທະນະທຳມີທັງໝົດ 50,704 ຄອບຄົວ, ກວມເອົາ 67% ຂອງຄອບຄົວທົ່ວແຂວງ. ປະກາດຮັບຮອງເອົາບ້ານວັດທະນະທຳໄດ້ 325 ບ້ານ, ທຽບໃສ່ແຜນວາງໄວ້ 5 ປີ 2011-2015 ປະຕິບັດໄດ້ 83.33% ປະຈຸບັນບ້ານວັດທະນະທຳ ມີທັງໝົດ 383 ບ້ານ, ກວມເອົາ 66% ຂອງຈຳນວນບ້ານທົ່ວແຂວງ.

ຄ.    ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ
    ຜ່ານມາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ ຊຶ່ງປະຈຸບັນແຂວງ ຄຳມ່ວນມີແຫຼ່ງທ່ຽວຈຳນວນ 198 ແຫ່ງ ຄື: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານທໍາມະຊາດ 139 ແຫ່ງ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທໍາ 30 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານປະຫວັດສາດມີ 29 ແຫ່ງ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການ-ການທ່ອງ ທ່ຽວ, ປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍລິການດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ-ສະດວກ-ປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມ ເພີ່ງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງມີໂຮງແຮມ 18 ແຫ່ງ, ບ້ານພັກ 74 ແຫ່ງ, ລີສອດ 5 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ 84 ແຫ່ງ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ 100 ແຫ່ງ. ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 1,220,756 ຄົນ,ຍິງ 477,630 ຄົນ, ສາມາດລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຄິດສະເລ່ຍແລ້ວ 729.58 ຕື້ກີບ.