ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ

    ຍຸດທະສາດຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາແຕ່ສົກປີ 2016-2020:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII ຂອງແຂວງແມ່ນແຜນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດພັດທະນາແຂວງຄຳມ່ວນ ເຖິງປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເຖິງປີ 2025. ໃນນັ້ນໄດ້ກຳນົດວິໄສທັດຂອງແຂວງ “ແຂວງຄຳມ່ວນເປັນແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ ” ແຂວງໄດ້ກຳນົດ 10 ຍຸດທະສາດພັດທະນາເຖິງປີ 2025 ແລະ 2020 ດັ່ງນີ້:

  1. ຍຸດທະສາດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ຮັບປະກັນສະໜອງສະບຽງອາຫານ, ການບໍລິໂພກໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ.
  2. ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງ. ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກ ສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
  3. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງປະຊາຊົນ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ໃຫ້ສາມາດທຽບເທົ່າກັບສາກົນ.
  4. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ຍັບເຂົ້າໄກ້ຕົວເມືອງ, ເລັ່ງໃສ່ການສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາ, ບ້ານພັດທະນາ, ຈຸດສຸມພັດທະນາ, ເມືອງພັດທະນາ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ.
  5. ການພັດທະນາການບໍລິການທາງຜ່ານ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາລະບົບການບໍລິການທາງ ຜ່ານໃຫ້ຄົບຊຸດ ແລະ ທັນສະໃໝ, ກໍ່ສ້າງເຂດການຄ້າຊາຍແດນ, ການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລະບົບການບໍລິການໃຫ້ຄົບວົງຈອນ.
  6. ການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳ ແລະ ທັນສະໃໝ, ແນ່ໃສ່ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃໝ່, ທີ່ເປັນພື້ນຖານທາງ ດ້ານແນວຄິດ, ທິດສະດີ ແລະ ພືດຕິກຳຂອງປະຊາຊົນ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ເພື່ອຮອງຮັບໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິທະຍາສາດ ທີ່ທັນສະໃໝ.
  7. ການເພີ້ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລະບົບການປົກຄອງ, ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ແລະ ເພີ້ມສັກສິດໃນການປົກ ຄອງຕາມກົດໝາຍ. ຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບການປົກຄອງມີປະຊາທິປະໄຕ, ສ້າງລັດເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ, ມາຈາກປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ.
  8. ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ເພີ້ມຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນໃຫ້ໜັກແໜ້ນ, ຮັບປະກັນຄວາມມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ໜັກແໜ້ນ.
  9. ການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ. ເປັນການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ, ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນໄວຮຽນ.
  10. ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ. ເພີ້ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາແຂວງໄກ້ຄຽງພາຍໃນປະເທດ, ບັນດາແຂວງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດ ໃນອານຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກເພື່ອນມິດ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.