ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12

ກອງປະຊຸມວຽກງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເມືອງບົວວລະພາ

ໂດຍເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງບົວລະພາ ທ່ານ ຄັນທະລັງສີ ໄຊຍະລາດ
    ໃນວັນທີ 28.04.2016 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ເມືອງບົວລະພາໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມວຽກງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເມືອງບົວວລະພາສະຖານທີ່ຫ້ອງປະຊຸມແມ່ນເອົາຫ້ອງການບ້ານທ່າແຮ່ເປັນຫ້ອງປະຊຸມສະໜັບໜູນໂດຍລັດຖະບານລຸກຊຳບວກ ແລະ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ິ່ດິນ ແລະ ວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.