ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສປປ ລາວ.
ວິໃສທັດ: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ, ເປັນສູນກາງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ.
ອັບເດດລ່າສຸດ: 2023-12-07 20:00:12

ຂ່າວສານທັງໝົດ

ໃນວັນທີ 21-22 ເມສາ ປີ 2016 ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມີການເປີດເຝິກອົບຮົມທາງດ້ານເວບໄຊຂອງພະແນກ ເພື່ອເພີ່ມທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກງານ ແລະ ເບິ່ງແຍງ ເວບໄຊຂອງພະແນກຂອງຕົນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຝິກອົບຮົມແລ້ວ ທາງພະແນກກໍ່ໄດ້ມີການເພີ່ມເຕີມເນື້ອຫາເຂົ້າຕື່ມເພື່ອທີ່ຈະເຮັດຂໍ້ມູນແລະຂ່າວສານນັ້ນຄົບຖ່ວນຂຶ້ນ.